מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

זוויות

angleיחידת לימוד בנושא זווית הכוללת מערך שיעור ומהלך מפורט שלו. השיעור כולל יצירת מודעות לקשיים במושג הזווית, פיתוח מודעות לתגובות יעילות של מורים ובניית פעילות שתשמש דוגמה להתמודדות עם מושג בגיאומטריה.
במערך גם התייחסות לסוגי שגיאות של תלמידים וניתוח תגובות מורים.

יחידת הוראה: זוויות
נספח 1: אירועי למידה
נספח 2: שקפים


היחידה נכתבה על-ידי צוות מכון ויצמן למדע.

נכתב במסגרת התמקצעות מורי המתמטיקה בבתי הספר היסודיים: גיאומטריה - מודולה לצוותים בית-ספריים.

Read 37894 times