מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon
number 437931 640 13פעילות חקר בה יש לשבץ את המספרים 1 עד 8 בעיגולים כך שסכום המספרים בכל צלע יהיה 13 תוך שימוש באסטרטגיות שונות.

מטרת היחידה היא הצגת התיאוריה של ואן-הילה והבנת הקשר בין התיאוריה להוראה. ביחידה מתוארים המאפיינים והרמות של למידת גיאומטריה. היחידה כוללת מבנה מפגש ומהלך מפורט שלו.

פעילות החוזרת על תכונות משולשים ומרובעים בכדי לנסות להסביר באמצעותן את משפטי החפיפה.

הפעילות משלבת עבודה עם אחת משתי התוכנות "המשער הגיאומטרי" או "Inventor Geometry".

קישור לפעילות

question 2309040 6406 משימות הכוללות שאלות חד-שלביות שניתן לפתור בעזרת אחת מארבע פעולות החשבון. בכל משימה מוצג גם מצב שבו נשאלים התלמידים 'מה היה קורה אם...' שיוצר שאלות פתוחות שלפעמים יש להן יותר מפתרון אחד, או שניתן להגיע לפתרון באסטרטגיות שאינן שגרתיות.

לפעילות בעבריתبالعربية / גרסה מנוקדת

mathematics 1044087 640 numbers operationsפעילויות שונות בהן משבצים מספרים בתבניות של תרגילים וכוללות יישום ושימוש בארבע פעולות החשבון בשלמים, בתכונות הפעולות, באומדן וחיזוי תוצאות ובחוקי האפס והאחד בכל ארבעת הפעולות.

לפעילות בעבריתبالعربية / מדריך למורה

triangle 34584 640פעילות לפיתוח חשיבה גיאומטרית. יש לגלות את כל המשולשים הקיימים בתמונה ולהגיע בדרך שיטתית למיצוי כל האפשרויות.

colorful tilesפעילות עם לוחיות מניה צבעוניות הכוללת אומדן, מציאת שטח והשוואת שטחי מלבנים שונים.

לפעילות בעבריתبالعربية

פעילות חקר בנושא הדפוס המספרי של משולש טרטליה. מובא גם פתרון.
פעילות חקר על סידרת פיבונאצ'י.
פעילות המדגישה את הקשר בין פעולות החילוק והכפל דרך הרעיון שלכל פעולת חילוק יש פעולת כפל במספר ההופכי המניבה אותה תוצאה.
הפעילות ניתנת להתאמה לרמות שונות, ולגילאים שונים.