מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon
נכתב ועובד על ידי המרצות: תמי גירון וד"ר ראיסה גוברמן

angleיחידת לימוד בנושא זווית הכוללת מערך שיעור ומהלך מפורט שלו. השיעור כולל יצירת מודעות לקשיים במושג הזווית, פיתוח מודעות לתגובות יעילות של מורים ובניית פעילות שתשמש דוגמה להתמודדות עם מושג בגיאומטריה.
במערך גם התייחסות לסוגי שגיאות של תלמידים וניתוח תגובות מורים.

icon 2967797 640 conversationמצגת העוסקת בדרכים להתחקות, דרך ראיון, אחר הבנתו של ילד את מושג השוויון. המצגת משלבת המלצות כלליות לגבי ביצוע ראיונות ומקשרת למאמרים בנושא השוויון הנמצאים באתר מרכז המורים.

למצגת

חוברת מקיפה בנושא שגיאות במתמטיקה ושימוש בהן לצרכי הוראה. בחוברת סקירה תיאורטית רחבה אודות סיבות לשגיאות, סוגי שגיאות והשימוש בשגיאות בהוראה. החוברת כוללת פרק ובו משימות ופעילויות – ניתוח שגיאות, אירועי שגיאה, הערות והארות.

החוברת נכתבה ע"י ד"ר פסיה צמיר ורות ברקאי.

לחוברת

מצגת מסכמת של מאמר "הראיון ככלי אבחוני". המאמר מציג את הראיון ככלי להערכה. במאמר סדרת שאלות מאבחנות לאיתור תפיסות שגויות בפעולת הכפל שנשאלו בראיונות של ילדים בכיתה ג. המאמר מדגים כיצד תשובות התלמידים והשיחות המתפתחות איתם, מובילות להבנת החוזקות והחולשות של כל אחד מהם לצד הצעות להמשך טיפול.

למצגת

חוברת זו מציגה את נושא הטיפול בתלמידים המתקשים במתמטיקה בבית הספר היסודי, כפי שהועבר במסגרת ההשתלמות שניתנה למורים בפסג"ה כפר-סבא בשנת תשס"ז.
החוברת כוללת:
  • רקע תיאורטי על הנושא - המקורות לקשיים במתמטיקה אצל תלמידים בבית הספר היסודי, אפיונים של תלמידים מתקשים המשולבים בכיתה רגילה ודרכי טיפול והתמודדות עם תלמידים אלהד
  • דוגמאות לטיפול בנושאים מתמטיים נבחרים מתכנית הלימודים מבחינת הידע המתמטי הנלמד בנושא, ניתוח הבנות שגויות וטעויות נפוצות המופיעות ברכישת הנושא, בדיקת שיטות הוראה שונות, דרכי ייצוג מגוונות ודרכי הערכה חלופית עבור הנושא, הצעת התאמות אפשריות ללימוד ולהערכת הנושא עבור תלמידים המתקשים והתנסות בביצוע התאמות אלה בעבודה עם תלמידים מתקשים. כמו כן, מובאים דגמים מוצלחים של שילוב ודרכי טיפול בתלמידים מתקשים במתמטיקה.

From Students' Problem-Solving Strategies to Connections in Fractions

Alfinio Flores and Erika Klein

כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג אסטרטגיות של תלמידים לפתרון בעיה בשברים, במטרה לשפוך אור על האופן שבו תלמידים חושבים על חילוק ועל שברים. המאמר מדגים גם כיצד מורים יכולים להשתמש באסטרטגיות אלה כדי לעזור לתלמידים לבסס קשרים בין מושגים שונים בשברים.

למאמר בעברית

Misconceptions about Multiplication and Division

Anna O. Graeber

כמה מילים על המאמר:

המאמר דן בתפיסות שגויות הידועות והמבוססות מחיי היומיום ש"כפל מגדיל" ו"חילוק מקטין". במאמר עולות הצעות לפעילויות המבנות את ההבנה ובכך ניתנים לילדים כלים להתמודד עם האינטואיציה העלולה להטעות אותם. המאמר מרחיב לגבי חילוק לחלקים וחילוק להכלה.

למאמר בעברית / بالعربية

Teaching For Mastery of Multiplication

Ann H. Wallace & Susan P. Gurganus

כמה מילים על המאמר:

על חשיבות ההתנסות במשמעויות הכפל השונות ויצירת קשרים בין הבנת משמעויות הכפל לבין רהיטות חישובית.

למאמר בעברית / بالعربية

Connecting Instructional Practice to Student Thinking

Patricia F. Campbell

כמה מילים על המאמר:

האסטרטגיות שבהן משתמשים ילדים בבואם לפתור בעיות, הן הגיוניות וניתנות להבנה כאשר מפרשים אותן במונחי החשיבה של ילדים ובמונחי רמת ההבנה העכשווית של הילדים. האתגר שמורים עומדים בפניו באופן קבוע, הוא כיצד להשתמש בהבנה הראשונית של ילדים כדי לתמוך בהתפתחות המתמטית המתמשכת שלהם. ההוראה חייבת להתבסס על הרעיונות הקיימים אצל הילדים, כדי שהילדים יבנו באופן הדרגתי הבנה מתקדמת יותר ובו זמנית יראו את המתמטיקה כ"בעלת היגיון". כאשר מורים חושבים יותר לעומק על האופן שבו ילדים מבינים ו"בונים" משמעויות מתמטיות, הם יכולים לעשות החלטות בקשר להוראה שלהם ולארגן את הכיתה שלהם באופנים תומכים ומעודדים למידה מתמטית משמעותית יותר, המתבטאים בעליה ניכרת בהישגי התלמידים. בנוסף על כך, הוראה להבנה מניבה צמיחה של ילדים בכל רמות היכולת.

למאמר בעברית

עמוד 1 מתוך 2