מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: שברים פשוטים (חיבור, חיסור, צמצום והרחבה), תרגילי חילוק ושאלות מילוליות.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: השבר הפשוט ושמותיו השונים, פעולות במספרים גדולים והמרה, תרגילי חילוק וחיבור במספרים גדולים.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: שאלות חשבוניות המשלבות את ארבע פעולות החשבון, ושברים פשוטים (השוואת שברים, פעולות בין שברים, ושבר כחלק של כמות).

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: חיבור במאונך, פעולות חשבון וחוקי הפעולות, ישר המספרים, מספרים זוגיים ואי זוגיים וערך המקום.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ג בנושאים: הבנת משמעות החילוק ואיתור המספר המבוקש על פי הרמזים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים: משוואות פשוטות בהן פעולות של כפל וחילוק, פעולות בין מספרים טבעיים ושברים פשוטים, חוקי פעולות, מצולעים ותכונותיהם.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים: שברים פשוטים ועשרוניים, השוואה בין שברים פשוטים ועשרוניים, חילוק עם שארית, ומצולעים ואלכסונים במצולעים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים: שברים פשוטים כחלק משלם, פעולות כפל, חיבור וחילוק במספרים שלמים, ותכונות של טרפזים ישרי זוית.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים: שברים פשוטים כחלק משלם, פעולות חילוק במספרים שלמים, ומדידות של מלבנים בעלי היקף מסוים.

לדף בעבריתبالعربية

schoolbus 36952 640בית הספר יוצא לצפות בהצגה שתתקיים בתיאטרון העירוני. על התלמידים לעזור למזכירות בית-הספר בהזמנת מספר האוטובוסים הנדרשים ובהערכת משך הזמן שזקוקים לשירותם.

בעיית מודלינג הדורשת פישוט, זיהוי שאלות רלוונטיות והשלמת נתונים מתוך ידע קיים, נימוק, תיעוד וארגון ממצאים.