!םינמיסה תא ומיש
 
 
.םיעיפומ םה וב רדסה ותואב הלעמל תרגסמבש םירפסמב ושמתשה
.םיירגוס ףיסוהל רשפא

. 0 לבקל ידכ םירפסמה ןיב םינמיס ומיש .1


. 2 לבקל ידכ םירפסמה ןיב םינמיס ומיש .2


.10 לבקל ידכ םירפסמה ןיב םינמיס ומיש .3


?10-ו 0 ןיב לבקל רשפא תופסונ תואצות וליא .4


?לבקל רשפאש רתויב הלודגה האצותה יהמ .5


 
 
:תרבוחה ךותמ המגרות תוליעפה
'ד - 'ג תותיכל Number Sense
Alistair McIntosh, Barbara Reys, and Robert Reys :י"ע הבתכנ
Dale Seymour Publications, 1997
 

31905 הפיח    ,הפיח תטיסרבינוא    ,ךוניחל הטלוקפה     -     ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ 04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ