ואצמו שדחמ ורדס

.םישלושמב - וא + ומשר .ליגרת לכ רוציל ידכ םיעובירב 5-ו ,2, 3 ומשר
 
 
 
:תרבוחה ךותמ המגרות תוליעפה
'ג - 'ב תותיכל Nimble with Numbers
Leigh Childs, Laura Choate, and Maryann Wickett :י"ע הבתכנ
Dale Seymour Publications, 1998
 

31905 הפיח    ,הפיח תטיסרבינוא    ,ךוניחל הטלוקפה     -     ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ 04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ