םירפסמ רוביח

.לוגיעב םיפקומה םימוכסה תא רוציל ידכ םיכומס םירפסמב ושמתשה
 
 
'ג - 'ב תותיכל Nimble with Numbers :תרבוחה ךותמ המגרות תוליעפה
By: Leigh Childs ,Laura Choate and Maryann Wickett,Dale Seymour Publications, 1998
 

31905 הפיח    ,הפיח תטיסרבינוא    ,ךוניחל הטלוקפה     -     ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ 04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ