רוסיח - סקירד - סקימ - סקיא

.הווש האצות ילעב ףצרב םיליגרתה תשולש תא ואצמ ,חול לכב .ליגרת לכ ורתפ
.חול לכב סקירד-סקימ-סקיאל הדיחיה תורשפאה תא תוארהל ידכ וקב םתוא ורבח
          
 
          


ךכ אבה סקירד-סקימ-סקיאה חול תא ומילשה
.קחשמב החלצהל תחא תורשפא קר היהתש

'ד - 'ג תותיכל Nimble with Numbers :תרבוחה ךותמ המגרות תוליעפה
By: Leigh Childs, and Laura Choate, Dale Seymour Publications, 1998
 

31905 הפיח    ,הפיח תטיסרבינוא    ,ךוניחל הטלוקפה     -     ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ 04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ