?האצותה תא לבקל ולכות םאה

.םיירגוסב שמתשהל רשפא .קלחל וא לופכל ,רסחל ,רבחל ידכ תרגסמ לכ ךותמ םירפסמב ושמתשה

 
:םיכרד יתשב 7 האצותה :9 האצותה
:םיכרד יתשב 6 האצותה :15 האצותה
________________________ :10 האצותה תא לבקל ידכ םירפסמ השולשב ושמתשה

 
:םיכרד יתשב 4 האצותה :13 האצותה
:םיכרד יתשב 10 האצותה :32 האצותה
________________________ :20 האצותה תא לבקל ידכ םירפסמ השולשב ושמתשה

 
:תרגסמה ךותמ םירפסמ רתוי וא השולשב ושמתשה
:םיכרד יתשב 7 האצותה :20 האצותה
:םיכרד יתשב 16 האצותה :10 האצותה
 

 
'ד - 'ג תותיכל Nimble with Numbers :תרבוחה ךותמ המגרות תוליעפה
By: Leigh Childs, and Laura Choate, Dale Seymour Publications, 1998

31905 הפיח    ,הפיח תטיסרבינוא    ,ךוניחל הטלוקפה     -     ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ 04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ