10 לש וא 9 לש שרפה
 
? 9 אוה םהיניב שרפההש ,אוצמל ולכות םירפסמ תוגוז המכ
 
? 10 אוה םהיניב שרפההש ,אוצמל ולכות םירפסמ תוגוז המכ
 
.הטמלש הלבטב םיאתמה רוטב םירפסמ גוז לכ ובתכ
 
60 79 33 87 55
56 97 65 50 42
32 51 89 96 88
 
9 לש שרפה

51, 60
 
10 לש שרפה

50, 60
 
http://www.bbc.co.uk/schools/numbertime :רתאה ךותמ החקלנ תוליעפה

31905 הפיח   ,הפיח תטיסרבינוא    ,ךוניחל הטלוקפה     -    ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ 04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ