תואלבטב םירפסמ
 
:האבה הלבטב 10 דע 1-מ םירפסמה תא וצבש
 
2 לש הלופכ אל 2 לש הלופכ  
  
  
5 - ל הווש וא ןטק
5 - מ לודג
 
:האבה הלבטב 10 דע 1-מ םירפסמה תא וצבש
 
יגוז - יא יגוז  
  
  
5 לש הלופכ
5 לש הלופכ אל
 
(תונוכתה תא וא/ו םירפסמה תא תונשל רשפא) םכלשמ תומוד תואלבט ובתכ
 
http://nrich.maths.org :רתאה ךותמ הדבועו המגרות תוליעפה

31905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה - ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ                                                                                        04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ