? שארב בשחל לק המ
 
? עודמ ? שארב תושעל םכל לק םיאבה םיבושיחהמ וליא
 
א)  8 + 5   ב)  80 + 50
 
ג)  8 + 50   ד)  88 + 58
 
ה)  888 + 58   ו)  8 + 8 + 8 + 8 + 8
 
ז)  88 + 88 + 88   ח)  800 + 8 + 80
 
ט)  18 + 17 + 16   י)  8 + 7 + 6
 
.שארב םתוא בשחל םכל השקש הלאכו ,שארב םתוא בשחל םכל לקש םיפסונ םיליגרת ואצמ
 
ד - ג תותיכל Number Sense : תרבוחה ךותמ המגרות תוליעפה
By: Alistair McIntosh, Barbara Reys, and Robert Reys, Dale Seymour Publications, 1997

31905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה - ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ                                                                                        04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ