?תויבוק המכ
 
.םתאצמ דציכ וריבסה ? ףוג לכב שי תויבוק המכ
 
 
 
 
ו - ד תותיכל Number Sense : תרבוחה ךותמ המגרות תוליעפה
By: Alistair McIntosh, Barbara Reys, Robert Reys, and Jack Hope, Dale Seymour Publications, 1997

31905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה - ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ                                                                                        04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ