םימוכס

רתויב לודגה רפסמה ,הצובק לכבש ךכ 1,2,3,4...21 םירפסמה תא תוצובקל קלחל ןתינ םאה
?םירפסמה ראש םוכסל הווש היהי


תייוסינ הרודהמ - 4,5,6 תודיחי ,וטולפ גוח ,תיטמתמ הבישח חותיפל תומישמ :רוקמ
ןוינכטה - םיעדמהו היגולונכטה תארוהל הקלחמה ,הקיטמתמה דודיעל ןוינכטה - מ"לט טקייורפתניג הסדה תאמ הבוגת

:הלאשה/המישמה

היהי הצובק לכב רתויב לודגה רפסמהש ךכ תוצובקב 1, 2, 3, 4, ...20 םירפסמה תא רדסל הסנ
.םירפסמה רתי לש םמוכס

?דבלב תחא ךרד הנשי םאה - 
? (...? 21? 22:אמגודל) םירפסמ ףיסונ םא םג הלאשה תא רותפל לכונ םאה - 
?רשפאתמ אל / רשפאתמ הז םיאנת וליאב :הללכהל עיגהל ןתינ םאה - 

:20-1 םירפסמה םע הלאשה ןורתפל תואמגוד
20=12+8
19=10+9
18=2+4+5+7
17=11+6
16=13+3
15=1+14
20=12+8
19=10+9
18=13+5
17=11+6
16=14+2
15=7+4+3+1
20=2+4+6+8
19=10+9
18=11+7
17=12+5
16=13+3
15=14+1

?"החלצה"ל םייחרכהה םיאנתה םה המ
םימוכס) םיפגאה ינש ןיב הווש ןפואב ולצפל תנמ-לע יגוז תויהל בייח םירפסמה םוכס
.םימוכסה רפסממ לופכ תוחפל אוה םירבוחמה רפסמ .(םירבוחמו
.םימוכסה ידי-לע גצוימ םירפסמה םוכסמ יצח
:1-4 םירפסמה תצובק תא קודבנ
;יגוז - םמוכס - 
;דבלב דחא ליגרתל קיפסמ הצובקב םירביאה רפסמ - 
;(5) םוכסה יצחמ ןטק (4) רתויב לודגה רפסמה - 

:7-1 םירפסמה תצובק תא קודבנ
;יגוז םמוכס - 
;םיליגרת ינשל קיפסמ םירביאה רפסמ - 
;(14) םוכסה יצחמ ןטק (6+7) הרדסב םילודגה םירביאה ינש םוכס  - 

השירדה יפ-לע התונבל ןתינש הרדסב רתויב ןטקה םירביאה רפסמש תוארהל ןתינ וז ךרדב
:םמוכס תנוכתל םירביאה רפסמ ןיב רשקה תא קודבנ .12 אוה

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 םירפסמה רפסמ
ז א א ז ז א א ז ז א םמוכס תנוכת
(יגוז-יא=א ;יגוז=ז)

:ךכ החסנל ןתינש תויקוח תמייקש הארנ הכ דע ונקדבש המ יפ-לע
אוה םירביאה רפסמ - יגוז ןהב םירפסמה םוכסש 1-מ לחה םיבקועה םירפסמה תורדס
הב הרדסב ,אמגודל) 4 לש הלופכ אוה ןורחאהו ןושארה רביאה םוכסש וא 4 לש הלופכ
.( 1+15=16 :םירפסמ 15
:םהיתונורתפו םירפסמ תורדס רפסמ ,אמגודל

1-12 1-15 1-16 1-19 1-23
12=9+3 15=8+7 16=4+5+7 19=4+6+9 23=2+5+7+9
11=7+4 14=9+5 15=9+6 18=11+7 22=12+10
10=8+2 13=10+3 14=11+3 17=12+5 21=13+8
6=1+5 12=11+1 13=12+1 16=13+3 20=14+6
  6=4+2 10=8+2 15=14+1 19=16+3
      10=8+2 18=17+1
        15=11+431905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה -- ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04-8288073 סקפ 8240646-04 לט
e-mail:  mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד  http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ