,מ"לט לש תינוגרא תזכר ,לט המיסל רשקתהל ןתינ תורבוחה לע םיטרפל
          telemtec@tx.technion.ac.il :ינורטקלא ראודב וא ,04-8292991 'לטב