םירפסמו תויומכ

.שלושמב עיפומה רפסמל הוושה תומכ ולבקתש ךכ ,רתוי וא םיעוביר ינש ועבצ
 
 
 
:תוליעפה רוקמ
'ב - 'א תותכל Nimble with Numbers
By: Leigh Childs, Laura Choate and Karen Jenkins, Dale Seymor Publications, 1998
 

31905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה - ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ                                                                                              04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ