Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 15 (1997)

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

רבותי ההיסטוריה (תולדות המתמטיקה)
היסודות של אאוקלידס - הבסיס להנדסת המישור ולענפי מתמטיקה אחרים
מאת: ד"ר אביקם גזית

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)
השעון - בתוכנית הלימודים
מאת: נחמה חורין
מרכז מורים יישובי מתוקשב, רמת השרון
מאת: ג'ין אלברט ונילי אורן
כיצד להעזר בהורים מתלוננים
מאת: שרית קובלר

מדפדפים במדף (ספר חדש)
התרשמות מ"ספר חזק" חידות ואתגרי חשיבה
מאת: ד"ר אביקם גזית

פואמה פדגוגית
מאת: ד"ר אביקם גזית

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)
תעתועי ראייה בטנגרם
מאת: צוות המרכז למתמטיקה
קריטריונים לגילוי תלמידים מוכשרים במתמטיקה
מאת: ד"ר בנו ארבל
בעיות ואתגרי חשיבה
מאת: ד"ר אביקם גזית

מחקר שימושי: עקרונות, מושגים, שיטות וכללים
עקרונות כלליים בהערכה ויישומים במאגר משימות במתמטיקה לתלמידי כיתה ד' (המשך מגיליון מס' 14)
מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר וג'ין אלברט

מחשבון למחשבון
"פלאי מספרים" במחשבון
מאת: שרון שקלרסקי ואלכסנדר שקלרסקי

You are here