מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חומרי ההתמקצעות: שברים פשוטים ומספרים עשרוניים - מודולת בסיס

מבוא

 1. רקע תיאורטי: ממצאי מחקרים על תפיסות אופייניות של שברים ושל פעולות בשברים
 2. משמעות השבר הפשוט:
  א. משמעויות השבר הפשוט
  ב. גישות שונות להצגת מושג השבר ושיוויון שברים
  ג. מודל העוגה המלבנית לשברים פשוטים
  ד. השוואת מודלים ומשמעויות של השבר הפשוט
  ה. המשמעויות השונות של השבר
 3. שקילות, סדר וצפיפות:
  א. שקילות, סדר וצפיפות
  ב. "מי אני ומה שמי?" השוואת שברים
 4. חיבור, חיסור וכפל שברים פשוטים:
  א. חיבור, חיסור וכפל שברים
  ב. כפל שברים - גישה קונסטרוקטיביסטית
 5. מספרים עשרוניים:
  א. המספרים העשרוניים - מי הם?
  ב. השוואת מספרים עשרוניים והקשר בין שברים פשוטים למספרים עשרוניים
 6. חיבור וחיסור מספרים עשרוניים:
  - חיבור וחיסור במספרים עשרוניים
 7. תרגול:
  א. דפי עבודה שבועיים כדרך לארגון ההוראה בהתמקצעות:
  __מבוא;  דפים 1-5;  דפים 6-12;  דפים 13-19
  ב. פעילויות לתרגול שברים פשוטים ומספרים עשרוניים
  תרגול נוסף:
  א. שברים פשוטים - פרק ג' מתוך החוברת "חשיבה כמותית - חלק א" (בהוצאת המזכירות הפדגוגית - האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, אגף התכנון ומל"מ - המרכז להוראת המדעים)
  ב. שברים עשרוניים - פרק ד' מתוך החוברת "חשיבה כמותית - חלק א" (בהוצאת המזכירות הפדגוגית - האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, אגף התכנון ומל"מ - המרכז להוראת המדעים)