Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 10 (מאי 1994)

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)
ראשית הגיאומטריה
מאת: ד"ר אביקם גזית

צורה ומרחב (גיאומטריה)
המקבילית
מאת: ד"ר גיורא מן

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)
תהליך "הוראה דיאגנוסטית"
מאת: מרים גוטגולד
תוכנית לימודים במתמטיקה לחינוך המיוחד
מאת: נחמה חורין ונורית שניר

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)
חידות חיות
מאת: ד"ר יהודה רודיטי וד"ר אביקם גזית

לגופו של עניין (נושאים מתמטיים)
שברים עשרוניים כמספרים רציונליים/אי-רציונליים
מאת: נאוה אלמוג

הבה נשחקה (משחקי חשבון)
משחק האשכולות לתרגול חיסור
ממשחקי המרכז למתמטיקה בבית ברל

אפשר גם אחרת
ספרייה מתמטית
מאת: איריס רוזנטל
כפל באמצעות האצבעות
מאת: אסעד מחאג'נה

You are here